Obchodné podmienky - BEMOSS

Obchodné podmienky

zelená stena so zrkadlom a svetlami a rastlina visiaca na stene za ňou a svietidlo v strede, environmentálne umenie , machovy obraz, stabilizovany mach, machová stena, machová dekorácia

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.bemoss.eu

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bemoss.eu) je:
BEMOSS SK3 s. r. o., Podhorany Mechenice 103, 951 46
IČO: 55938001
IČ DPH: Neplatca DPH

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 62128/N
E-mail: bemoss@bemoss.eu
Tel. číslo: +421908489749
Fax (ak ho predávajúci má):
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava4)

Článok I – Pojmy
Predávajúcispoločnosť BEMOSS SK3 s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľfyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.bemoss.eu a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
E-shopinternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.bemoss.eu
TovarTovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávkaúkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
Cenacelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravnécena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
VOPtieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

1.Tieto VOP upravujú:

proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Obsah stránky je chránený zákonom č.618/2003 Z.z.. Akékoľvek použitie častí alebo celku obsahu písanej alebo grafickej časti stránky, bez písomného povolenia majiteľa stránky je zakázané. Všetky fotky a iné grafické časti stránky sú výhradným duševným vlastníctvom BEMOSS. Na komerčné a nekomerčné používanie fotiek a grafických častí stránky je potrebný súhlas BEMOSS a uhradenie licenčného poplatku vo výške 5000€ bez DPH za každú jednotlivú fotografiu osobitne. Používanie fotografií a iných grafických častí bez súhlasu je nezákonné. Všetky práva vyhradené © 2019 BEMOSS


Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1.Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bemoss.eu.

2.Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope

4.-.

5.Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

6.Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

7.V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

8.K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

9.Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.bemoss.eu. 6) vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol: – riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, – riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“

10.Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

vlastnostiach Tovaru,

celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu, ktorý automaticky zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú

tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke7),

ďalšie informácie k objednávke a vystaveniu predfaktúry

12. Doručením automatického potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP sa zmluva o kúpe Tovaru nepovažuje za uzavretú.

13. Doručením predfaktúry vystavenej pre Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.


Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny môžu byť predmetom tlačových chýb.

2. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení Ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú Cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

Prevodom na účet predávajúceho na základe vytvorenej zálohovej faktúry predávajúcim

4.Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

5.Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

6.Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

7.Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 28 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 28 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. 

8.Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

9.Dodaný tovar je až do úplného uhradenia všetkých dohodnutých súvisicich nákladov spojených s dodaním a inštaláciou, majetkom BEMOSS s.r.o.. Za každý deň omeškania platby je dlžník povinný zaplatiť nájomné 5% z dlžnej sumy s DPH.


Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Je potrebné brať na zreteľ že každý produkt kde je možnosť voľby osobitného prevedenia, ako napríklad rozmer obrazu, druh rámu , farba machu či druh machu je považovaný za : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka. Do 14 dní je možné odstúpiť od zmluvy len pri produktoch kde nie je možnosť osobitného prevedenia. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2.Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese eshop@bemoss.eu)

3.Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4.Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.9)

5.Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7.Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9) Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru platí, podľa ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. g) Občianského zákonníka, zákazník.
Príloha č.1 

FORMULAR-PRE-VRATENIE-TOVARU – nájdete v spodnej časti tejto stránky


Údržba machových stien BEMOSS®

Steny či obrazy z machu BEMOSS® sú určené pre umiestnenie len do interiéru, nie je možné ich vystavenie priamym poveternostným vplyvom ako dažďu či vetru. 

Mach ako aj stabilizované rastliny sú skutočným prírodným produktom, ručne zbierané v prírode a následne stabilizované. Ako samotné slovo naznačuje, mach sa stabilizoval v jeho prirodzenej podobe, to znamená, že si zachoval svoj vzhľad, štruktúru, jemnosť, farbu a vôňu. Ideálnym miestom sú interiéry s relatívnou vlhkosťou medzi 40-65% . 

Pokles relatívnej vzdušnej vlhkosti pod 40% spôsobuje, že: 

·  mach je na dotyk tvrdší až tvrdý, vtedy je náchylný na trvalé poškodenie,
· stvrdnutie machu nijakým spôsobom jeho kvalitu neovplyvňuje, je to prirodzená reakcia na vlhkosť okolitého prostredia,
· po obnovení vhodnej vlhkosti sa pružnosť a odolnosť sama navráti,
· mach už nie je živý, je stabilizovaný špeciálnym roztokom, preto ho za žiadnych okolnosti nepolievame, nekropíme vodou, ani nezvlhčujeme rozprašovaním vody. 

Prekročenie 65% relatívnej vzdušnej vlhkosti môže zapríčiniť tvorbu plesní a tým znehodnotiť machový stenu, či obraz.

Ak chcete, aby vám obrazy či steny vydržali čo najdlhšie, ideálne je zvoliť miesto, kde nie je priame slnečné žiarenie, ktoré môže spôsobiť rýchlejšiu stratu pigmentu a tým aj skrátenie životnosti. Tým, že machové steny si nevyžadujú denné svetlo, je možné ich umiestniť na miesta, kde by vám iné živé steny či rastliny neprežili. 

Všetky naše produkty sú stabilizované pomocou jedinečného procesu stabilizácie, ktorý je unikátny pre každý druh machu. Stabilizácia a jej zložky neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky. Ako jediný výrobca používame UV odolné farby vytvorené pre potreby machu, ktoré dopomáhajú k výrazne dlhšej životnosti našich stien. 

Machové steny si nevyžadujú žiadnu špeciálnu predprípravu podkladovej steny, na ktorú sa bude umiestňovať stena BEMOSS®. Na rozdiel od živých stien nie je potrebná predpríprava vody, izolácie, elektriny či špeciálnych svetiel. Vaša stena môže byť klasická murovaná, omietnutá či sadrokartónová priečka. Váha našich stien nie je veľká a tým pádom nie sú potrebné žiadne špeciálne výstuhy stien. Orientačná váha machovej steny je cca 10-15kg/m2. 

Životnosť machových stien je rozdielna v závislosti od druhu zvoleného machu.
LIŠAJNÍKOVÉ steny sa vyznačujú najdlhšou životnosťou a to 8-10 rokov.
BOLMOSS , SIBERIAN MOSS a FLATMOSS majú životnosť cca 5-7 rokov. Stabilizované rastliny približne 3-4 roky. Najväčší vplyv na životnosť majú už spomínané faktory a to interiérová vlhkosť a vystavenie priamemu slnku. 

Machové steny sú vyhotovované na mieru podľa požiadaviek klienta, je možnosť zvoliť si akýkoľvek rozmer steny či obrazu z machu. Najčastejším podkladom machových stien je tvrdené drevo, pri špeciálnych realizáciách, pokiaľ si to vyžaduje projekt, je použitý ako podklad hliníkový panel. Ak ste si zvolili stenu, ktorej rozmery sú väčšie, vaša stena sa vyhotoví z viacerých panelov, ktoré sa počas realizácie spoja do jednej veľkej steny. Pri menších realizáciách trvá samotná montáž zvyčajne niekoľko hodín, pri stredne veľkých stenách to môže byť celý deň. Projekty s plochou steny nad 40-50m2 sú už radené k väčším a ich samotná montáž môže trvať aj viac dní. 

Machové steny je ideálne montovať až ako posledný prvok v interiéri, je veľmi dôležité, aby všetky profesie, ktoré môžu tvoriť prach či iné nečistoty opustili miesto realizácie už pred nami, stavebný prach sa totiž veľmi ťažko čistí z machovej steny či obrazov.


Vratenie tovaru

Kontaktujte nás
logo

Vrátenie tovaru

Vyplnte tento formulár a my Vás budeme čoskoro kontaktovať.